zabytki dolnego śląska

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

Pomnik historii to forma ochrony zabytków w Polsce wynikająca z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Prowadzenie działań związanych z ustanowieniem tej formy ochrony należy do właściwości Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyjątkową rangę pomnika historii podkreśla fakt, iż jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem. Status pomnika historii przyznawany jest zabytkom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.

 • krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane tworzące jednorodne zespoły zabudowy zachowujące pierwotne funkcje użytkowe

 • dzieła architektury i budownictwa lub zespoły tych dzieł prezentujące wybitne wartości architektoniczne, unikatowe pod względem rozwiązań projektowych, jednorodne stylowo, zawierające wybitny artystycznie wystrój

 • obiekty dziedzictwa przemysłowego, inżynierii lądowej i wodnej reprezentujące tradycyjne lub unikalne dziedziny działalności typowe dla ziem polskich, posiadające zachowane dawne urządzenia produkcyjne, zachowane w historycznych układach urbanistycznych

 • obiekty budownictwa obronnego reprezentujące wybitne przykłady „architektury militaris” i inżynierii wojskowej o zdefiniowanym systemie obronnym oraz wiążące się z ważnymi wydarzeniami w dziejach Polski

 • parki i ogrody o wybitnych walorach kompozycyjnych, krajobrazowych i przyrodniczych

 • cmentarze o historycznym układzie przestrzennym, z wybitnymi dziełami sztuki kamieniarskiej, skrywające prochy wybitnych Polaków lub będące świadectwem ważnych wydarzeń historycznych

 • miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych – w tym świadectwa wielokulturowości dawnej Polski

 • zabytki archeologiczne takie jak pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzyska, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej

   

 • źródło: wikipedia

   

  Z terenu Dolnego Śląska, dotychczas na liście pomników historii znalazły się takie obiekty jak:

   

  Młyn Papierniczy w Dusznikach-Zdroju (2011 rok)

   

  Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej (2011 rok)

   

  zespół dawnego opactwa cystersów w Krzeszowie (2004 rok)

   

  pobenedyktyński zespół klasztorny w Legnickim Polu (2004 rok)

   

  DSC04561Park Mużakowski, położony na terenie województwa lubuskiego (wspólnie z Niemcami) (2004 rok)

   

  zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy w Nysie (2011 rok)

   

  twierdza w Srebrnej Górze (2004 rok)

   

  historyczne centrum Wrocławia (1994 rok)

   

  Hala Stulecia we Wrocławiu (2005 rok)

   

  zespół poaugustiański w Żaganiu (2011 rok)

   

  kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu (2012 rok)

   

  zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji w Paczkowie (2012 rok)

   

   

  zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy (kościół Pokoju) w Świdnicy (2017 rok)

  katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika w Świdnicy (2017 rok)

  kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego(kościół Pokoju) w Jaworze (2017 rok)